دیگ آبگرم استخر 102000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

183,200,000 ریال
دیگ آبگرم 102000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 102000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+10 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 120000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

220,000,000 ریال
دیگ آبگرم 120000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 120000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+12 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 135000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

231,200,000 ریال
دیگ آبگرم 135000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 135000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+12 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 150000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

244,800,000 ریال
دیگ آبگرم 150000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 150000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+14 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 175000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

256,800,000 ریال
دیگ آبگرم 175000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 175000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+14 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 200000 موتورخانه ای فولادی مانیسمان آراز با گارانتی شرکتی

407,200,000 ریال
دیگ آبگرم استخر 200000 موتورخانه ای فولادی مانیسمان آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 200000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+14 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 250000 موتورخانه ای فولادی مانیسمان آراز با گارانتی شرکتی

449,600,000 ریال
دیگ آبگرم استخر 250000 موتورخانه ای فولادی مانیسمان آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 250000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+16 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 82000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

166,400,000 ریال
دیگ آبگرم 82000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 82000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+8 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 92000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

172,800,000 ریال
دیگ آبگرم 92000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 92000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+8 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.